English version English version

Úvodní stránka / O firmě / Tým / Mgr. Jiří Kocourek

Tým

Mgr. Jiří Kocourek - vedoucí týmu

Datum narození: 6.7.1977

Místo narození: Praha 4, Česká republika

Vzdělání
 • 2021 - složení vstupní zkoušky tlumočníka v souladu s § 10 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve spojení s § 4 a 6 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu překladatelské a tlumočnické činnosti (dále jen „vyhláška“);
 • 2010 - jmenován Krajským soudem v Praze tlumočníkem jazyka vietnamského;
 • 2010 - získal akreditaci lektora Asociace mediátorů České republiky;
 • 2005 - získal akreditaci mediátora Asociace mediátorů České republiky;
 • 2001 - Mgr. oboru sociologie a vietnamistika na Filozofické fakultě UK;
 • 1998 - 1999 - šest měsíců studia vietnamistiky na Národní univerzitě v Hanoji (se závěrečnou zkouškou a vysvědčením);
 • absolvování seminářů lektorských dovedností, vyjednávání, řešení konfliktů, mediace, interkulturní mediace, komunikace, MBTI osobnostní typologie (Partners Czech, Konsens).
Zaměstnání
 • 2013 - dodnes - externí spolupracovník organizace Slovo21 v oblasti lektorské činnosti, metodiky lektorování, tlumočení, metodiky inkluzivního vzdělávání;
 • 2012 - dodnes - externí lektor předmětu Komunitní tlumočení (čeština – vietnamština/mongoilština) a Ústav asijských studií FFUK v Praze;
 • 2012 - 2019 - externí lektor předmětu Základy kultury zemí JV Asie, Akcent a Moderní texty, Ústav Dálného východu FFUK v Praze;
 • 2011 - 2013 - autor a vedoucí projektu rozvojové spolupráce Klubu Hanoi,který se týká reformy odborného školství ve VSR (vzdělávání a konference);
 • 2007 – dodnes - odborný garant interkulturních, integračních, vzdělávacích a emergentních projektů v South East Asia – liaison, z.s.;
 • 2003 - 2005 - zaměstnanec Ústavu pro informace ve vzdělávání - divize CERMAT (Centrum pro reformu maturitní zkoušky) - analytické oddělení (z toho 3 měsíce v roce 2004 člen týmu vedení) - příprava společné maturitní zkoušky;
 • 1998 - 2000 - zaměstnanec na částečný úvazek a později externí spolupracovník Sociologického ústavu AV ČR v Praze - oddělení ekonomické sociologie, později oddělení socioekonomie bydlení;
 • 1996 - 1998 - průvodce památkových objektů v Pražské informační službě.
Osobní účast na projektech v ČR
 • 2023 – 2026 - Nová forma podpory vietnamských rodičů s dětmi", reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0001409, SEA-l;
 • 2021 – 2023 - Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153, SEA-l
 • 2020 – 2021 - SAR UPRE | JAK NA TO (CZ), Slovo21;
 • 2020 - 2021 – Adaptační program pro imigranty ve výkonu trestu, CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010770, SEA-l;
 • 2019 - 2020 – Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného komunitního česko-vietnamského centra Libuš, CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716, SEA-l;
 • 2018 - 2023 - Dílčí projekty (podprojekty) projektu Podpora integrace cizinců MČ Praha 12, SEA-l;
 • 2017 - 2018 – Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš, CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207, SEA-l.
 • 2016 – 2018 – Inspirace pro inkluzi na pražských školách CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032, Slovo21;
 • 2016 - 2018 - Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici Kynšperk CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000865, SEA-l.
 • 2016 - 2017 - SEA-l-vstup do Evropy a moderních technologií, CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001874.
 • 2015 - projekt v rámci OP PA Nová výzva – od interkulturní asistence k interkulturní mediaci, SEA-l.
 • 2014 - Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi, CZ.2.17/2.1.00/36120.
 • 2014 - projekt Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Jihomoravském kraje, Klub Hanoi.
 • 2014 - v rámci OP LZZ dvouletý projekt Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji. CZ.1.04/3.3.05/96.00060.
 • 2012 - 2014 - projekt Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním číslo CZ.1.04/3.3.05/75.00005 (OP LZZ), který se zaměřuje na dvouletý proces odborné a jazykové přípravy cílové skupiny Vietnamců na trh práce včetně zapojení jako zaměstnanců i OSVČ. Klub Hanoi.
 • 2012 - 2014 - v rámci OPPA dvouletý projekt Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů CZ.2.17/2.1.00/35135. Klub Hanoi.
 • 2011 – 2013 koordinátor projektů financovaných EURES na podporu role interkulturních pracovníků v ČR, Klub Hanoi.
 • 2010 - projekt financovaný OSF, který je zaměřen na další pilotní vzdělávání interkulturních asistentů pro Prahu a Chomutov, Klub Hanoi.
 • 2009 – 2012 – odborný garant a interkulturní mediátor v projektu Spokojené sousedství nejen v Praze – Libuši (metodika řešení sporů a poradenství) , Klub Hanoi.
 • 2007 – 2011 – odborný garant projektu Integračnní vzdělávání Vietnamců v Praze (metodika vzdělávání, supervize informační kanceláře) InBit, Klub Hanoi.
Osobní účast na projektech v zahraničí
 • 2021 - Stáž týkající se inkluze ve školství a interkulturní práce od projektu Slovo 21 – Island - Reykjavik.
 • 2017 – Stáže do Anglie a Finska za účelem kooperace se zahraničím v oblasti vytváření nových nástrojů integrace.
 • 2012 – Stáž do Portugalska za účelem studia Interkulturní práce.
 • 2011 - 2013 -Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR, Klub Hanoi.
 • 2010 - „Mediace mezi drobnými zemědělci a místní správou“ v Gruzii, AMČR.
 • 2010 - Inovace zdravotnické stanice a umožnění základní zdravotnické péče v obci Hai Lam provincii Quang Tri ve Vietnamu 2010, Mgr. Jiří Kocourek.
 • 2008 - Podpora a prevence zdravého sexu a reprodukce ve VSR, Mgr. Jiří Kocourek.
 • 2006 - 2009 - Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel provincie Thua Thien Hue ve Vietnamu, Mgr. Jiří Kocourek.
Živnost
Užívání vietnamštiny, tlumočnická a překladatelská činnost, soudní tlumočení a soudní překladatelství
 • od roku 2021 je jmenován členem Pracovní skupiny pro tlumočnickou a překladatelskou činnost Ministerstva Spravedlnosti ČR;
 • 2017 předseda zkušební komise zkoušek soudních tlumočníků Slovenské republiky;
 • 2017 je spoluautorem slovníku roku Mladého Jeronýma – Slovníku pro interkulturní práci, kromě jiného i dalších materiálů-slovníků odborných i integračních;
 • od roku 2013 školí tlumočníky pro Ministerstvo vnitra ČR a Slovo 21 v rámci přípravy na tlumočení adaptačně-integračních kurzů, spolupracuje s Ústavem translatologie a dalšími tlumočníky na metodice výuky, supervize a zkoušení, zkouší tyto tlumočníky
 • od roku 2013 je autorem mnoha videí ve vietnamštině na téma integrace a český jazyk pro vietnamské mluvčí (https://www.sea-l.cz/cs/interkulturni-prace/vyukova-videa/)
 • od roku 2012 vyučuje volitelný předmět na UK Základy komunitního tlumočení (čeština-vietnamština/mongolština) ve spolupráci s Mgr. Veronikou Kapišovskou (Ústav Dálného východu, Katedra sinologie, Ústav asijských studií);
 • od roku 2010 působí jako soudní tlumočník a soudní překladatel;
 • od roku 2010 je lektorem seminářů školení komunitních tlumočníků v různých neziskových organizacích a podílí se na metodě výuky (META, Inbáze, ÚTRL FFUK);
 • od roku 2006 je spoluautorem učebních materiálů výuky českého jazyka a od roku 2014 vydal učebnici češtiny pro cizince „Základy komunikace v českém jazyce“ 1. a 2. díl pro vietnamské mluvčí;
 • realizoval seminář pro soudní tlumočníky a překladatele pro Komoru soudních tlumočníků ČR;
 • realizoval seminář pro okresní soud týkající se problematiky tlumočení a strategie komunikace v interkulturním prostředí;
 • od roku 2006 dodnes tlumočí při jednáních mezi klienty a školami a dalšími státními institucemi, tlumočí diagnostické psychologické, pedagogické a psychiatrické pohovory, lékařská vyšetření, jednání s advokáty;
 • od roku 2006 dodnes je autorem výzkumných zpráv, metodických materiálů ve vietnamštině týkajících se sociální práce v rámci realizace rozvojové spolupráce;
 • od roku 2006 do roku 2014 v rámci řízení projektů rozvojové spolupráce ve Vietnamu pracuje ve vietnamštině, ve vietnamštině vzdělává vesnické obyvatelstvo, studenty a učitele na MŠ, ZŠ i SŠ a VOŠ, jedná se zástupci místní správy a státní správy Vietnamské socialistické republiky, tlumočí z vietnamštiny do češtiny a do angličtiny;
 • je autorem článku ve vietnamském tisku.
Aplikovaná sociologie
 • 2001 - dosud - zabývá se sociologickým výzkumem a aplikací sociologických poznatků a vzděláváním v sociální a interkulturní oblasti, poradenskou činností v oblasti aplikované sociologie a sociologického výzkumu, přípravou sběru dat a jejich zpracováním, překladatelstvím a tlumočnictvím z vietnamského do českého jazyka, přípravou vzdělávacích projektů, realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce, metodikou interkulturní práce (komunitního tlumočení, interkulturní asistence, interkulturní práce, výuky češtiny pro cizince), viz přehled realizovaných projektů či nabízených činností.
Mediace a facilitace
 • od roku 2017 působí jako interkulturní mediátor a metodik interkulturní práce a mediace;
 • od roku 2013 realizuje facilitované workshopy;
 • od roku 2010 řeší v praxi nejrůznější interkulturní prblémy a spory na osobní i komunitní úrovni v rámci různých projektů;
 • od roku 2009 se zaměřuje také na interkulturní mediaci a facilitaci (včetně spolupráce s tlumočníky);
 • od roku 2008 působí jako lektor Asociace mediátorů České republiky;
 • od roku 2005 působí jako mediátor a facilitátor Asociace mediátorů České republiky.
Vzdělávání a další
 • 2021 - dosud - lektor, metodik a supervizor interkulturní práce;
 • 2017 - dosud - lektor programu Leadership pro ředitele škol Prahy 12 a Prahy - Libuš;
 • 2016 – dosud – lektor předmětu Komunitní tlumočení (čeština – vietnamština/mongolština), Ústav asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
 • 2017 - lektor předmětu Moderní texty, Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
 • 2012, 2015, 2017, 2018 - lektor předmětu Základy kultury zemí JV Asie, Akcent;
 • 2011 - dosud - lektor Slova 21 – vzdělávání zaměstnanců Oddělení pro pobyt cizinců MV ČR, Multikulturní kompetence, Tlumočení kurzů Vítejte v ČR, Lektorování kurzů Vítejte v ČR, Inkluze na školách;
 • 2009 – dosud – lektor a metodik českého jazyka pro Vietnamce;
 • 2009 – dosud – metodik interkulturního vzdělávání kromě jiného pro os META, Inbáze, MČ Praha 12;
 • 2009 – dosud – metodik a lektor interkulturních asistentů, kulturních mediátorů, sociálních tlumočníků v Klubu Hanoi a SEA-I, META, Inbáze a jiných organizacích;
 • 2009 – lektor strategického plánování pro Delfy;
 • 2005 - 2012 - člen autorského týmu projektu CzechKid (ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK v Praze);
 • 2005 - 2007 - Lektor projektu Centra inovativního vzdělávání na Palackého univerzitě v Olomouci;
 • 2004 - dosud - realizace seminářů, kurzů na univerzitní půdě (témata: komunikace, interkulturní vzdělávání, aplikovaná sociologie, kultura a dějiny JV Asie) (Středisko pro výchovu k lidským právům UK v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, AKCENT ih);
 • 2003 - spoluautor výstavy o národnostech žijících v ČR "Asi-milovaní?" pod záštitou Židovského muzea v Praze, MU v Brně a Anne Frank House;
 • 2003 - dosud - vede semináře, přednášky a dílny pro děti ZŠ a SŠ a studenty VŠ o národnostních menšinách v ČR se zaměřením na vietnamskou komunitu v ČR;
 • 2003 - dosud - přednáší na vysokých, středních i základních školách pro pedagogické pracovníky základy multikulturní výchovy se zaměřením na vietnamskou komunitu v ČR;
 • 2000 - 2001 - člen redakce bulletinu Česko-vietnamské společnosti se sídlem v Praze, kde také publikoval články především s tematikou národnostních menšin ve Vietnamu;
 • 2000 - dosud - přednáší o vietnamském etniku v České republice v rámci seminářů o toleranci, komunikaci a multikulturní výchově pro zaměstnance státní správy a samosprávy v Plzni, Jihlavě, Pardubicích, Praze atd.
 • 2000 - dosud - přednáší o oboru aplikovaná sociologie: výzkum, zpracování dat, využití výsledků a jejich evaluace.
Členství
 • předseda South East Asia – liaison, z.s. (bývalý Klub Hanoi);
 • spoluzakladatel a člen představenstva OS Sociopolis;
 • akreditovaný mediátor, akreditovaný lektor a člen Asociace mediátorů ČR;
 • člen týmu Konsens
 • člen Komory soudních tlumočníků ČR, Iniciativy pro lepší zákon o soudních tlumočnících, Pracovní skupiny soudních tlumočníků pro legislativu
 • společník INFEA, s.r.o
 • člen Aplikační skupiny pro tlumočnickou a překladatelskou činnost při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Jazyky
 • čeština;
 • vietnamština;
 • angličtina;
 • němčina;
 • (jen základy španělštiny a ruštiny).
Publikace
Konference
Přednášky
Zájmová činnost
 • od roku 2004 do roku 2014 spoluvytvářel námět a choreografii vznikajícího pořadu folklórního souboru Gaudeamus;
 • od roku 2000 do roku 2011 byl členem folklórního souboru Gaudeamus;
 • do roku 1998 se dva roky věnoval výrazovému tanci;
 • do roku 1998 se rok věnoval cvičení mentálně postižených dětí jako asistent v klubu OÁZA;
 • do roku 1996 se věnoval zdravotním cvičením Dálného východu;
 • do roku 1995 se osm let věnoval jízdě na koni.
©P.S.