Úvodní stránka / Jiné / Publikace

Publikace - Publications

Odborné publikace, knihy, sborníky
 • Kol. Slova 21 2018: Metodika inspirace pro inkluzi. Slovo 21, Praha, 96 s.
 • Kocourek, J. 2017: Základy komunikace v českém jazyce pro vietnamské mluvčí 2 / Giao tiếp bằng tiếng Séc cho người nói tiếng Việt 1[Elementary comunication in Czech for Vietnamese speaking 2]. Mgr. Jiří Kocourek – aplikovaná sociologie, Praha. 236 s.
 • Kocourek, J., Tran Van Sang 2015: Základy komunikace v českém jazyce pro vietnamské mluvčí 1 / Giao tiếp bằng tiếng Séc cho người nói tiếng Việt 1 [Elementary comunication in Czech for Vietnamese speaking 1]. Mgr. Jiří Kocourek – aplikovaná sociologie, Praha. 210 s.
 • Kocourek, J. 2014: Mediace [Mediation]. Kolektiv: Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, Praha. 200 - 206 s.
 • Kocourek, J., Říhová, M., Šimeček, P. 2014: Materiály o interkulturní problematice pro česko – vietnamské interkulturní asistenty [Materials about intercultural problematice for czech-vietnamese intercultural asistants]. Klub Hanoi Praha. 80 s.
 • Kocourek, J. 2014: Jazyková specializace vietnamština [Language specialosation – vietnamese language]. Kolektiv: Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, Praha. 237 - 246 s.
 • Kocourek, J. 2014: Teoretická východiska a interdisciplinarita interkulturní práce [Theorethical aproaches and interdisciplinaritx of intercultural work] Kolektiv: Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, Praha. 48-64 s.
 • Kocourek, J. 2014: Interkulturní kompetence v praxi [Intercultural competence in use]. Caritas, Olomouc. 42 s.
 • Kocourek, J. 2010: Vzdělávání o interkulturním setkávání [Education about Intercultural meeting] www.inkluzivniskola.cz
 • Kocourek, J. 2010: Stručné představení vietnamsko-české komunikace. [A Brief Introduction to Vietnamese-Czech communication] In: Interkulturní komunikace ve škole [Interculture communication in schools]. Praha, FFUK. str. 61 – 73.
 • Kocourek, J. 2008: Podmíněnosti současné migrace Vietnamců do Česka. [Conditionality of a temporary Vietnamese migration into the Czech Republic] In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu) [Illegal economic activities ] .Praha, Karolinum 2008. str. 233 – 245.
 • Kocourek, J. 2008: O čem je multikulturní výchova? Předmět zkoumání a cíle [What is multicultural education about? Topic and Objectives] In.: Výchova k toleranci a proti rasismu: ed. Šíšková, T.: Portál, Praha. s. 34 – 43. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (13 kB)
 • Kocourek, J. 2008: O čem je multikulturní výchova? K metodě a obsahu [What is multicultural education about? Methodic and Content] In.: Výchova k toleranci a proti rasismu: ed. Šíšková, T.: Portál, Praha. s. 183 - 188. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (13 kB)
 • Kocourek, J. 2007: Vietnamci v ČR. [Vietnamese in the Czech Republic] IN: Sociologické studie [Sociological studies], 6, 10, SOÚ AV ČR, v.v.i.: Praha 2007. Str. 46 – 62. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (175 kB)
 • Kocourek, J. 2006: Stručný historický přehled o česko-vietnamských vztazích a působení Vietnamců v ČR. [A brief history of czech-Vietnamese relations and activities of the Vietnamese in the Czech Republic]. In: Vzdělávání k toleranci v multikulturním prostředí střední Evropy. [Tolerance in multicultural society of Central Europe]. Praha: Tisk B-print. (Člověk a jeho práva, svazek 21). s. 91 - 99. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (119 kB)
 • Kocourek, J. 2006, 2007: Hledání interkulturní výchovy s vietnamskými dětmi na českých školách. [Searching for Interculture Education with Vietnamese Children in the Czech Schools.] In: Kapitoly z multikulturní tolerance III [Chapters of Multiculture Education III] Praha: SVLP EIS UK. s. 78 - 95., In: Individuální přístup k pomoci jiným, začlenění minorit 4. díl [Individual approach to help others, inclusion of minorities, part 4]. Str. 13 - 38. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (7,3 kB) Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (25 kB)
 • Kocourek, J. 2006: S Vietnamci o české knihovně. [With Vietnamese about Czech Library.] In: Čtenář [Reader] 7/8,2006, roč. 58. Praha: Academia. s. 233 - 236.
 • Kocourek, J., Pechová, E. (ed.) 2006: S vietnamskými dětmi na českých školách. [With the Vietnamese Children in the Czech Schools.] Praha: H&H + Klub Hanoi. 221 s. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (208 kB)
 • Gabaľ, P., Gabaľová, D., Grygar, J., Kocourek, J., Mrázová, L., Skácelová, J. 2005: ASI-MILOVANÍ? [Loved or Assimilated?] Praha: H&H. 71 s. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (194 kB)
 • Gabaľová, D., Kocourek, J., Mrázová, L., Skácelová, J. 2005: Jak provázet výstavou: Tipy pro průvodce?. [How to Guide the Exhibition: Tips for the Guides?] Praha: H&H. 37 s. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (257 kB)
 • Kocourek, J.: Vietnamští občané v ČR - první stručné seznámení. [Vietnamese Citizens in the CR - The First Meeting.] Plné znění
 • Kocourek, J. 2004: Interkulturní rozdíly v komunikaci vietnamských dětí a rodičů. [Interculture Differences in Communication Style of Vietnamese Children and their Parents.] In: Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Olomouc: UP. Str. 111 – 132. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (35 kB)
 • Kocourek, J. 2004: Vietnamci. [The Vietnamese.] In: My a Ti druzí: příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha: MKC. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (29 kB)
 • Kocourek, J. 2004: Vietnamci. [The Vietnamese.] In: Kdo chce žít v Česku (Komunity cizinců, integrace, vzdělávání, státní občanství …). Praha: Člověk v tísni. Str. 21-23.
 • Kocourek, J. 2002: Poznáváme svět dětí z Vietnamu. [We Cognize World of Children from Vietnam.] Plzeň: Foto&Tisk Znamenaný. 112 s. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (274 kB)
 • Kocourek, J. 2001: Vietnamci v České republice. [Vietnamese in the Czech Republic.] In: Šišková, T.: Menšiny a migranti v České republice (My a oni v multikulturní společnosti 21. století). Str. 99 - 107. Praha: Portál. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (7 kB)
 • Kocourek, J. 2001: Historie příchodu a působení příslušníků vietnamské národnosti na území ČSR (resp. ČSSR) v letech 1950 až 1975 (diplomová práce). [History of Vietnamese migration and living in the Area of the Czechoslovak Republic.] Praha: FF UK. 116 s.
 • Kocourek, J. 2000: Osobní zájmena a substantiva příbuzenských pozic ve vietnamštině. (Písemná práce) Praha: FFUK. 128 s.
Výzkumné zprávy a jejich části
 • Kol. Slova 21 2018: Metodika multikulturní výchovy. Slovo 21, Praha, 88 s.
 • Kocourek, J., Nguyen Xuan Phong, 2009: Overview of project achievements, Social integration for the PWDs Phong Dien District, Thua Thine Hue [Tom lai ket qua du an Hoa nhap xa hoi nhung nguoi gap kho khan tai huyen Phong Dien 2006 - 2009], Mgr. Jiří Kocourek – aplikovaná sociologie, Hue. 61 s.
 • Kocourek, J. 2009: Analýza řešení každodenních problémů vietnamských migrantů při jejich adaptaci v ČR. [Analysis of ordinary day problem sovling of Vietnamese migrants during their adaptation in the CR], Klub Hanoi, Praha. 28 s.
 • Černík, J., Kocourek, J., Nguyen Viet Cuong, 2008: Pěstírna hub pro postižené v obci Phong My, okresu Phong Dien. [Mushroom plant for PWDs in Phong My Commune]. Projekt zahraniční rozvojové spolupráce MPSV ČR, Mgr. Jiří Kocourek-aplikovaná sociologie, Průhonice. 47 s. Plné znění
 • Kolektiv autorů 2007: Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trhu práce v ČR. [Accesibility of imigrants to Education and Labour Market] GAC, s.r.o. Praha 2007. 92 s. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (74 kB)
 • Ezzedine, P., Kocourek, J., Loentiyeva, Y. 2007: Participation in the Czech Labour Market: View of Vietnamese and Ukrainian Migrants (závěrečná zpráva z výzkumu). ["Účast vietnamských a ukrajinských migrantů na trhu práce v ČR".] Praha: IOM. 105 s.
 • Kocourek, J. 2006: Vietnamci v českých knihovnách? [The Vietnamese in the Czech Libraries?] MKC, Praha 12.4.2006. Plné znění
 • Kocourek, J. 2005. Současný obraz vietnamských občanů žijících v ČR (podkladová studie). [Current Profile of Vietnamese Citizens Living in the CR - background study.] Praha: SOÚ AV ČR. 40 s. Stručná anotace
 • Hulíková, T., J. Kocourek 2005. Pilotní výzkum mezi zákazníky komerčních sexuálních služeb ve dvou příhraničních regionech České republiky (průběžná zpráva z projektu). [Report On the project "Pilot research among customers of commercial sex services in two border regions of the Czech Republic".] Praha: IOM. 36 s. Plné znění
 • Kocourek, J. 2005: Pilotní anketní šetření o základním očekávání vietnamských občanů žijících v ČR od místních veřejných knihoven. [Pilot Survey about Expectations of Vietnamese Citizens Living in the CR on Public Local Libraries.] Praha: MKC. 39 s.
 • Kocourek, J. 2005: Vybrané faktory vysvětlující současné česko-romské vztahy v ČR - teoretický rámec. [Selected Factors Determining Current Czech-Roma Relations in the CR - theoretical framework.] Praha: AMČR. 58 s. Plné znění
 • Kocourek, J. 2005: Problematika česko-romského soužití na úrovni obcí z hlediska výzkumu AMČR o názorech expertů. [Czech - Roma Co-existence on the Local Municipal Level from the Point of View of AMCR Research Focused on Expert's Opinions.] Praha: AMČR. 49 s. Plné znění
 • Kocourek, J. 2005: Komparace dat o primární zdravotnické péči praktických lékařů v ČR v letech 1992 - 2004 vycházející z vybraných výzkumných šetření. [Comparison of data about Primary Health Care by Practical Doctors in the CR in the years 1992 - 2004 according the surveys.] Sdružení pro výzkum zdravotnické soustavy. Praha.
 • Kocourek, J. 2005: Komparace dat o primární zdravotnické péči odborných ambulantních lékařů v ČR v letech 1996 - 2004 vycházející z vybraných výzkumných šetření. [Comparison of data about Primary Health Care by Ambulant Doctors in the CR in the years 1992 - 2004 according the surveys.] Sdružení pro výzkum zdravotnické soustavy. Praha.
 • Kocourek, J. 2005: Společné či rozdílné hrubé trendy vývoje situace praktických lékařů a odborných ambulantních lékařů v období 1992 - 2004 na základě vybraných výzkumných šetření. [Common Trends of Development of Primary Health Care Situation in the CR in the years 1992 - 2004 according the surveys.] Sdružení pro výzkum zdravotnické soustavy. Praha.
 • Jaroš, J., Kocourek, J. 2005: Komparace výsledků zkoumání lékařů v čase mezi lety 1992 až 2004 (příloha 6 výzkumné zprávy Grantu IGA MZ ČR č. 7388-2) [Comparison of Surveys Results in the years 1992 - 2004.] In: Poskytování ambulantních služeb na regionální úrovni a jejich regulace. Sdružení pro výzkum zdravotnické soustavy.
 • Kocourek, J. 2004: Stručná kvalitativní analýza šetření o zkušenostech vietnamských migrantů dlouhodobě pobývajících v ČR. [Brief Analysis of Experiences of Vietnamese Migrants with Long Term Resident in the CR.] Praha: Ivan Gabal, Analysis & Consulting.
 • Kocourek, J. 2003: Profil vietnamské komunity v ČR (organizační potenciál komunity). [Profile of the Vietnamese Community in the CR.] Praha: IOM. 34 s.
 • Kocourek, J., Zhřívalová, P. 2002: Situace romské menšiny podle výzkumů. [Situation of Roma Minority According Research.] In: Zpráva o stavu lidských práv 2002. Praha: ČHV. Plné znění
Další publikace
 • Dohnalová, E., Pojmanová, M., Zamboj, L., Nguy Giang Linh, Nguyen Bao Ngoc, Kocourek, J., Nguyen Viet Cuong 2014: Česko-vietnamský slovník pro interkulturní práci InBáze, Praha, 355 s. Vietnamská verze je volně ke stažení ZDE.
 • Holá, L., Bořilová, P. 2010: Česká gramatika v kostce – vietnamská verze. Akropolis, Praha. Materiál pro výuku češtiny pro Vietnamce – překlad a interkulturní úprava Jiří Kocourek, Nguyen Bao Ngoc.
 • Huková, P., Kocourek, J., Nguy Giang Linh 2010: Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. www.inkluzivniskola.cz
 • Kocourek, J., Pechová, E. 2010: Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce [Methodical notes to education of vietnamese in Czech language]. www.inkluzivniskola.cz
 • Kocourek, J. 2010: Setkávání příslušníků různých kultur [Meeting of different cuklture members] metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2010. B 2.13
 • Kocourek, J. 2010: Aktivity na sociologická témata III.: Co je to skupina? [Activities on Sociological topics III: What is the group?] (metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2010. B 2.16
 • Kocourek, J. 2010: Vietnamská kuchyně. Muzeum Hl. m. Prahy, Praha. 38 s.
 • Kocourek, J. 2009: Aktivity na sociologická témata II.: Jak lidé mohou zkoumat lidské vztahy? [Activities on Sociological topics II: How men can research men?] (metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2009. B 2.16
 • Kocourek, J. 2009: Aktivity na sociologická témata I.: Jak se člověk setkává s člověkem? [Activities on Sociological topics: How is a man meeting a man?] (metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2009. B 2.16
 • Kocourek, J., Moree D. 2009: Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid II. [Experiences with different cultures in Czechkid II] (metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2009. E 2.10
 • Kocourek, J., Moree D. 2009: Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. [Experiences with different cultures in Czechkid I] (metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2009. E 2.10
 • Kocourek, J. 2009: Střípky z Vietnamu v Česku II. [Vietnamese Crocks in the Bohemia II.] (metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2009. E 2.8
 • Kocourek, J. 2008: Střípky z Vietnamu v Česku I. [Vietnamese Crocks in the Bohemia I.] (metodický materiál pro učitele) Raabe, Praha 2008. E 2.7
 • Kocourek, J. 2006: Văn hóa dân gian [Lidová kultura, Traditionary culture] str. 94 - 104 In: Pham Thanh Hung, 2006: Cộng Hoà Séc - đất nước - con người [Česká republika - země - lidé, Czech Republic - country - people]. Hanoj: Dai Hoc Quoc Gia Hanoi. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (185 kB)
 • Kocourek, J. 2006: Giáo dục - Đào tạo [Výchova a vzdělávání, Education] str. 141 - 160 In: Pham Thanh Hung, 2006: Cộng Hoà Séc - đất nước - con người [Česká republika - země - lidé, Czech Republic - country - people]. Hanoj: Dai Hoc Quoc Gia Hanoi. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (185 kB)
 • Kocourek, J. 2004: Čeština - základní kurz pro Vietnamce. [Czech Language - Elementary Course for Vietnamese / recension.] Praha: Klub Hanoi. (recenze na www.klubhanoi.cz). Plné znění
 • Kocourek, J. 2002: Cesta do říše Velkého chána. www.klubhanoi.cz. Plné znění
 • Kocourek, J. 2000: Úvod o národnostních menšinách. [Introduction about National Minorities.] Bulletin Česko-vietnamské společnosti. Str. 30 - 31. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (326 kB)
 • Kocourek, J. 2000: Slovníček 22 ovocných druhů JV Asie. [Small Vocabulary of 22 Sorts of Fruit.] Bulletin Česko-vietnamské společnosti. Str. 20 - 31. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (326 kB)
 • Kocourek, J. 2000: Čtení vietnamštiny zapsané podle pravidel českého pravopisu. [Reading of Vietnamese Language According to Czech Grammatical Rules.] Bulletin Česko-vietnamské společnosti. Str. 60 - 62. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (326 kB)
 • Hlavatá, L., Kocourek, J. 2000: Cesta za některými národnostními menšinami (SZ Vietnam - Tay, Nung, Thai). [Path to Some National Minorities (North-West - Tay, Nung, Thai.] Bulletin Česko-vietnamské společnosti. Str. 32 - 46. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (326 kB)
 • Hlavatá, L., Kocourek, J. 2000: Cesta za některými národnostními menšinami (SZ Vietnam - Meo, Dao, Giay). [Path to Some National Minorities (North-West - Meo, Dao, Giay.] Bulletin Česko-vietnamské společnosti. Str. 17 - 27. Po kliknutí se zobrazí titulní stránka publikace v novém okně (326 kB)
 • Kocourek, J. 1999: The ky 14 nguoi Sec da dat chan den Viet Nam (Ve 14. st. 14 vstoupil Čech do Vietnamu). [In the 14. century the Czech man entered to Vietnam.] In: Tuan Le, 18. s 3. (vietnamsky)
Citace / Citations
 • In: Drbohlav, D. (ed.), 2008: Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). [Ilegal economic activities of migrants (Cze Republic in European context)] Karolinum, Praha. str. 62, 150.
 • In: Pechová, E. (2007).: Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťováním [Migration from Vietnam to Czech Republic in context people trafficking and exploitation], La Strada Česká republika, o. p.s., 64 s.
 • In: Drbohlav, D., Ezzedine P. 2003: Výzkumná zpráva: Integrace cizinců v ČR, Studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji. [Integration of Foreigners in the CR] Praha: IOM pro MPSV 32-46, 63.
 • In: Sunega P. 2001. Adresný příspěvek na nájemné v prostředí České republiky: komparace vybraných modelů. [Housing Allowance in the CR: Comparison of Chosen Models] Praha: Edice Sociologické texty Sociologického ústavu AV ČR, SP 01:3, Str.: 30, 39, 41.
©P.S.