Úvodní stránka / Nabídka / Interkulturní výchova

Interkulturní výchova

Interkulturní výchova a vietnamistika: poradenství, metodika, přednášky, semináře, dílny, publikace

 • vedení seminářů, přednášek a školení o vietnamské komunitě v ČR a o Vietnamu pro zaměstnance státní správy a samosprávy, knihovníky, pedagogické pracovníky, studenty ZŠ, SŠ, VŠ;
 • vedení interkulturních dílen pro žáky ZŠ a SŠ;
 • činnost v rámci interkulturní výchovy: podklady, metodické materiály, semináře, přednášky, dílny, výstavy apod.;
 • publikace v oblasti interkulturní výchovy;
 • lektorská činnost.
Zajímají vás informace o Vietnamu?
Chcete zařadit hodinu interkulturní výchovy s tématikou Vietnamu či vietnamské komunity v ČR do vyučování na ZŠ, SŠ, VŠ, do seminářů pro dospělé?
Chcete přiblížit význam pojmů jako xenofobie, integrace, diskriminace, inkluse, komunikace, rasismus apod.?

Využijte našich možností, zkušeností a kontaktů...

Zajímavé odkazy:

 

Výzkumná šetření a odborné studie před rokem 1989

A) šetření realizovaná před rokem 1989:

Vietnamskými studenty se zabývalo Ministerstvo školství i Ministerstvo zahraničních věcí. Z výzkumníků se studenty nikdo nezabýval pravděpodobně také proto, že jejich pobyt nevyjevoval tolik problematických bodů. Studenti byli daleko více ve styku s ostatními domácími studenty na kolejích. Jiná situace však byla ve výzkumu vietnamských pracujících a praktikantech.

Poměrně dosti podrobně se jimi zabýval dnešní Etnologický ústav AV ČR, především badatelé Matějová, Vasiljev (Ivo Vasiljev je předním světovým vietnamistou českého původu, rovněž koreanistou a sinologem) a jiní (viz následující seznam literatury k daným výzkumům). Badatelé se nezabývali pouze stavem vietnamské komunity v ČR, ale rovněž podrobně konkrétními podmínkami vietnamských pracujících v jejich bydlištích, internátech a podnicích, kde pracovali.

Bývalému Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnes Etnologický ústav AV ČR) bylo v roce 1985 zadáno výzkumné téma "Vnitřní a mezinárodní důsledky etnických procesů, zahraniční pracující v ČSSR". Problematice vietnamských pracujících se věnovali jako vzorové skupině. V té době k nám přijíždělo mnoho pracujících z Kuby, Polska, Bulharska atd. Cílem těchto výzkumů bylo popsat adaptaci zahraničních pracujících.

Vybraná literatura:

 • Heroldová, I. - Matějová, V.: Vietnamští pracující v českých zemích. Český lid 74, 1987, s. 194 - 203.
 • Matějová, V.: Podmínky pobytu vietnamských pracujících v ČSSR. In: KSVIEF (1988), 9: s. 1 - 10.
 • Ngo Van Le: Vietnamští pracující v Československu. Tisk ÚEF ČSAV, Praha 1989.
 • Nosková, H.: Vietnamci - zahraniční pracující jako jedna ze skupin obyvatel v novoosídlenecké obci na Sokolovsku. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1988. s. 31 - 43.
 • Secká, M.: Vietnamští pracující ve Středočeské Frutě. Český lid 74, 1987. s. 203 - 2
 • Vasiljev, I.: Vietnamští pracující ve vědomí naší společnosti. In: Etnické procesy IV, Praha, ÚEF ČSAV 1986, str. 153 - 164.
 • Vasiljev, I.: K problému adaptace vietnamských pracujících v naší společnosti - normy zdvořilého chování, Zpravodaj KSVIEF (1988), 9: str. 50 - 71.
 • Vasiljevová, Z.: Působení vietnamských pracujících v Československu v celkovém kontextu vzájemných hospodářských vztahů a stavu ekonomiky VSR. IN: Československo-vietnamský ekonomický seminář - Sborník materiálů. Praha, Ekonomický ústav ČSAV - Čs. společnost ekonomická, sekce světové ekonomiky 1990, str. 50 - 59.
 • Vlček, A.: Zpráva o dosavadním průběhu šetření mezi vietnamskými pracujícími v závodě Spolana v Neratovicích. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. ÚSEF ČSAV, Praha 1988. s. 44 - 49.

Významným zdrojem soudobých informací o zmíněném období jsou archívy Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, soudobý československý tisk (Rudé Právo atd.) a podepsané mezivládní smlouvy a dohody.

B) šetření realizovaná po roce 1989 zaměřená na období před rokem 1989:

Šetření jsou z větší části výsledkem studia pramenů a literatury a z části také realizací rozhovorů s pamětníky. Poměrně dost se o vietnamských pracujících a o vietnamské komunitě lze dozvědět z diplomových prací studentů:

 • Blabol, J.: Péče o vietnamské pracovníky v průmyslovém podniku (diplomová práce). Praha, UK Katedra výchovy a vzdělávání dospělých 1990, 93 s.

  Blabol popisuje historickou situaci ve Vietnamu. Zabývá se problémy adaptace pracujících v ČR. Do diplomové práce zařadil rovněž zpracování dotazníkové sondy.

 • Kocourek, J.: Historie příchodu a působení příslušníků vietnamské národnosti na území ČSR (resp. ČSSR) v letech 1950 až 1975 (diplomová práce). FFUK, Praha 2001. 116 s.
 • Sluka L.: Návštěva prezidenta VDR Ho Či Mina v ČSR. FFUK Praha, 2000. 6 s. (popř. bulletin Česko-vietnamské společnosti v Praze).

  Sluka popisuje podrobně celou návštěvu prezidenta Ho Či Mina v Československu.

Existují ale další diplomové práce například z právnické fakulty UK... O vietnamské komunitě a o vzájemných uzavřených dohodách často psala bývalá členka Ústavu Dálného východu FFUK:

 • Müllerová, P.: Vietnamese Diaspora in the Czech Republic. In: Archiv Orientální 66/1998, Quarterly Journal of African and Asian Studies, Praha, Academia, str. 121 - 126.
 • Müllerová, P.: Vietnamci v České republice. In: Šišková, T. (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál, Praha, 1998.

V dnešním Etnologickém ústavu AV ČR ve výzkumu vietnamské komunity dále pokračuje Stanislav Brouček.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo sborník:

 • Národní diskuse u kulatého stolu na téma vztahů mezi komunitami. Praha, Odbor pro uprchlíky a integraci cizinců MV ČR 1998. 112 s.
©P.S.