English version English version

Úvodní stránka / Nabídka / Kurzy češtiny

Kurzy češtiny

Všeobecné obchodní podmínky pro skupinové jazykové kurzy firmy Mgr. Jiří Kocourek

 1. Základní ustanovení
  1. Mgr. Jiří Kocourek – IČ 707 45 358, se sídlem Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice (dále jen „ dodavatel “) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem jazykového kurzu (dále jen „objednatel“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem dodavatele je poskytnout objednavateli kvalitní vzdělávání v českém jazyce pro vietnamské mluvčí (dospělé i děti) vlastní metodou.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem.
  3. Smlouva mezi dodavatelem a objednatelem (dále jen „smlouva o výuce“) vzniká na základně objednávky, za kterou se považuje osobní vyplnění formuláře „Objednávka - Závazná přihláška“, a to za osobní účasti objednatele i dodavatele.
  4. Objednávka – Závazná přihláška zároveň slouží jako příjmový doklad o přijetí kurzovného objednatele dodavatelem. V případě, že děti absolvují kurz měsíčním prodlužováním, vydává se při druhé a další následné platbě kurzovného již jen zjednodušený příjmový doklad.
  5. Objednatel nemůže od objednávky kurzu po podpisu Objednávky- Závazné přihlášky objednatelem a dodavatelem od smlouvy (kurzu) odstoupit.
  6. Dodavatel má povinnost potvrdit přijetí závazné přihlášky, a to svým podpisem na závaznou přihlášku při jejím přijetí od objednatele. Pokud tak neučiní, není objednávka - závazná přihláška považována za přijatou.
 2. Předmět plnění
  1. Předmětem plnění je výuka jazyků ve skupinovém jazykovém kurzu.
  2. Druh kurzu (základní úroveň a zaměření) si vybírá objednatel dle nabídky dodavatele.
  3. Konkrétní úroveň a zaměření jazykového kurzu, testování a konkrétního lektora určuje na základě svých zkušeností dodavatel.
  4. Výuka se uskuteční v místě předem stanoveném na objednávce – závazné přihlášce, kterou podpisem objednávky – závazné přihlášky objednatel odsouhlasí.
  5. Kromě jiného je poskytováno především pět druhů kurzů: tříměsíční kurz s pevným časovým rámcem, tříměsíční kurz bez pevného časového rámce, kontinuální měsíční kurzy pro děti, konverzační kurzy a přípravné kurzy na zkoušky. Proto je na objednávce – závazné přihlášce vždy uvedeno, kdy kurz začíná, případně končí, nebo na kolik hodin je plánován.
 3. Realizace a kvalita výuky
  1. Doba konání kurzů se realizuje dle podepsaných údajů na objednávce – závazné přihlášce, pokud se dodavatel a objednatel nedohodnou jinak.
  2. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést, kteří zároveň prošli výcvikem dodavatele.
 4. Cena kurzu
  1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen „kurzovné“) je určena při podpisu objednávky – závazné přihlášky.
  2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků/hodin (dle specifikace objednávky) a všechny potřebné výukové materiály uvedené na objednávce – závazné přihlášce.
 5. Platební podmínky
  1. Cena za kurz musí být uhrazena v hotovosti při podpisu objednávky – závazné přihlášky, a to nejpozději v den zahájení kurzu, a nebo nejpozději den před podpisem objednávky – závazné přihlášky na účet dodavatele č. 1943941329/0800.
 6. Storno kurzu
  1. Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
   1. Stornování kurzu po zaplacení ceny kurzu na účet před podpisem objednávky – závazné přihlášky: storno poplatek 25% z kurzovného. Storno musí být oznámeno v písemné podobě formou SMS na telefonní číslo 00420 603 583 690, nebo na e-mail jirka.kocourek@post.cz.
   2. Stornování kurzu po podpisu objednávky-závazné přihlášky: storno poplatek plná výše kurzovného.
  2. Vrácení kurzovného bude provedeno v případě bodu VI.1.b. na účet, ze kterého bylo kurzovné zasláno.
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v kurzech (například na změnu lektora, změnu v osnově kurzu, ve výukových materiálech, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho části s nárokem objednatele na poměrnou finanční kompenzaci.
 7. Podmínky rušení lekcí
  1. Objednatel nemá právo výuku zrušit.
  2. V případě, že se výuka neuskuteční z důvodů překážky ze strany lektora (např. nemoc lektora), výuka bude po vzájemné dohodě nahrazena.
 8. Reklamace
  1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně.
  2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora.
  3. Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci nejpozději do 14 dnů od přijetí reklamace. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do tří týdnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se objednatel s dodavatelem dohodli na delší lhůtě.
 9. Uznání reklamace
  1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
  2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalšího období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.
  3. Dodavatel není odpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
  4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky.
 10. Osobní údaje objednatele
  1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
  2. Účastník je vždy v rámci sjednání smlouvy o výuce informován, že dojde ke zpracování jeho osobních údajů firmou Mgr. Jiří Kocourek za účelem splnění smlouvy. Zpracovávány budou pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a telefonní číslo, a to za účelem registrace a vedení evidence o účastnících a případně v případě potřeby i vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu nebo potvrzení o absolvování kurzu. V případě, že bude objednateli zasíláno osvědčení či potvrzení o absolvování poštou, jednorázově bude zaznamenána i jeho kontaktní adresa, tento údaj však nebude nikde zálohován. V případě, že rodič hradí kurzovné za své dítě, budou uchovány údaje (příjmení a jméno, telefon a datum narození) rodiče i dítěte, pro potřeby vzájemné komunikace a vystavování příjmových dokladů.
  3. Zmíněné osobní údaje stejně jako údaje o úspěšnosti absolvování závěrečných testů, pokud jsou realizovány, jsou uchovávány dlouhodobě pro potřeby sledování výsledků jednotlivých uchazečů a jejich statistického srovnání. Individuální statistické údaje jsou však k dispozici pouze dodavateli, které může dodavatel poskytnout objednateli pouze na základě písemné žádosti objednatele. Jinak jsou výsledky zveřejňovány pouze v souhrnné agregované podobě a nebo za účelem propagace či vykazování výsledků třetím institucím.
  4. Účastníku je vždy sdělena totožnost a kontaktní údaje správce, doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, a účastník je také vždy v rámci sjednávání smlouvy poučen o jeho právech plynoucích mu z GDPR, tj. o právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), právu na opravu a výmaz osobních údajů (čl. 16 a 17 GDPR), právu požadovat omezení zpracování (čl. 18 GDPR), jakož i o právu na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Účastník je seznámen také s jeho právem podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  5. V případě uzavření smlouvy o výuce je právním základem zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy) a souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) se nevyžaduje.
  6. Dodavatel je oprávněn v souvislosti s plněním smlouvy kontaktovat účastníka na jeho emailovou adresu, facebookových profil nebo telefon, pokud mu ho objednatel dobrovolně uvede do formuláře Objednávka – Závazná přihláška při jeho podpisu.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě. Správcem osobních údajů je firma Mgr. Jiří Kocourek, IČ: 70745358, se sídlem Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice.
  8. Osobní údaje mohou být poskytnuty objednateli formou potvrzení o absolvování kurzu nebo potvrzení o docházce na jazykový kurz, který si objednatel vyžádá osobním podpisem písemné žádosti za přítomnosti dodavatele.
  9. Zmíněná potvrzení v bodě X.8. může dodavatel rovněž poskytnout pro účely řádného vedení účetnictví svému účetnímu/účetní firmě potažmo orgánům státní správy především Ministerstvu financí a dalším kontrolním úřadům a dále pak Ministerstvu vnitra České republiky a všem jeho složkám (Policie ČR, Odbor Azylové a migrační politiky apod.) a dále pak školám a školským zařízením v případě, že si ho od dodavatele tyto orgány písemně vyžádají.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
  3. Dodavatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, pokud dá tuto změnu účastníku předem na vědomí a poskytne mu dostatečně dlouhou lhůtu k vypovězení smlouvy podle § 1752 občanského zákoníku.
  4. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2019.

 

 

Điều kiện ràng buộc chung cho các khóa học tiếng theonhóm của hội South East Asia – liaison, z.s.

 1. Quy định cơ bản
  1. South East Asia – liaison, z.s. – IČ 266 505 25, trụ sở tại Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice (gọi tắt là „nhà cung cấp“) cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dạy tiếng, và những điều kiện ràng buộc này quy định quan hệ hợp đồng giữa nhà cung cấp và bên sử dụng dịch vụ dạy tiếng (gọi tắt là „bên sử dụng dịch vụ“) và chúng có tính ràng buộc cho các bên tham gia. Mục đích của nhà cung cấp là thông qua phương pháp riêng của mình cung cấp cho bên sử dụng dịch vụ khóa học  bằng tiếng Séc chất lượng cho người nói tiếng Việt (cho người lớn cả cho trẻ em).
  2. Các điều kiện ràng buộc chung (VOP) là phần không tách rời của hợp đồng được ký giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ.
  3. Hợp đồng giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ (gọi tắt là „hợp đồng dạy học“) được soạn thảo căn cứ vào đơn đặt dịch vụ mà đơn này là việc trực tiếp điền mẫu „Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc“, với sự có mặt trực tiếp của bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ.
  4. Đồng thời Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc cũng là chứng từ mà bên cung cấp thu tiền học phí của bên sử dụng dịch vụ. Nếu trẻ tham gia khóa học được kéo dài thì chỉ có phiếu thu tiền đơn giản được cấp khi trả tiền học phí cho những lần tiếp theo.
  5. Bên sử dụng dịch vụ không thể hủy hợp đồng dạy học sau khi đã cả hai bên đã ký vào Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc.
  6. Bên cung cấp dịch vụ phải xác nhận đã nhận đơn đăng ký ràng buộc bằng chữ ký trực tiếp của mình trên đơn khi nhận được đơn từ bên sử dụng dịch vụ. Nếu không thì Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc coi như là chưa nhận được.
 2. Đối tượng hợp đồng
  1. Đối tượng hợp đồng là việc dạy tiếng theo nhóm trong khóa học tiếng.
  2. Loại khóa học (cấp độ cơ bản và chuyên) do bên sử dụng dịch vụ tự chọn theo danh mục khóa học của bên cung cấp.
  3. Căn cứ vào kinh nghiệm của mình, bên cung cấp dịch vụ sẽ chỉ định cấp độ cơ bản và chuyên của khóa học tiếng, việc kiểm tra và phân giảng viên cụ thể.
  4. Buổi học sẽ được tổ chức tại địa điểm được quy định sẵn trên Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc mà bên sử dụng dịch vụ đồng ý bằng chữ ký của mình.
  5. Có 5 loại khóa học: khóa học 3 tháng với khung thời gian quy định trước, khóa học 3 tháng với khung thời gian linh hoạt, khóa học 1 tháng tiếp theo cho trẻ, khóa đối thoại và khóa chuận bị thi. Vì vậy trên Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc luôn có nêu thời gian khi nào khóa học bắt đầu hoặc kết thúc hoặc được lên kế hoạch có bao nhiêu tiết học.
 3. Thực thi và chất lượng dạy
  1. Khoảng thời gian các khóa học được tổ chức được thực hiện theo dữ liệu đã được ký trên Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc nếu bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ không thỏa thuận khác.
  2. Bên cung cấp dịch vụ cam kết là sẽ có giảng viên mà mình coi là chất lượng cho lớp học và bên cung cấp dịch vụ cho là những giảng viên này có khả năng dẫn dắt buổi học chất lượng, đồng thời những giảng viên này đã được bên cung cấp dịch vụ tập huấn.
 4. Giá khóa học
  1. Giá của từng khóa học (gọi tắt là „học phí“) được quy định khi ký Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc.
  2. Học phí bao gồm số lượng từng phần/giờ học thích hợp (theo phân loại của Đơn đặt dịch vụ). Tất cả tài liệu học cần thiết được nêu trên Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc.
 5. Điều kiện thanh toán
  1. Mức học phí phải được thanh toán bằng tiền mặt khi ký Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc, muộn nhất là vào ngày khóa học bắt đầu, hoặc muộn nhất trước ngày ký Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc phải được thanh toán vào tài khoản của bên cung cấp. Số tài khoản là 2105343359 / 0800.
 6. Hủy khóa học
  1. Điều kiện để hủy khóa học và hoàn lại học phí như sau:
   1. Hủy khóa học sau khi thanh toán học phí vào tài khoản trước ngày ký Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc: lệ phí hủy là 25% của học phí. Việc hủy phải được thông báo bằng văn bản với hình thức SMS gửi tới số 00420 601 310 001, hoặc gửi e-mail vào địa chỉ sea-l@sea-l.cz.
   2. Hủy khóa học sau khi ký Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc: lệ phí hủy là toàn bộ mức học phí.
  2. Hoàn lại học phí sẽ được thực hiện trong trường hợp ở mục VI.1.b. là hoàn lại tiền vào tài khoản mà học phí được gửi đi từ đây.
  3. Bên cung cấp dịch vụ có đặc quyền thay đổi trong các khóa học (ví dụ thay đổi giảng viên, điều chỉnh nội dung khóa học, tài liệu học, dịch hoặc hủy tiết học v.v.) và đồng thời có đặc quyền hủy khóa học hoặc một phần khóa học. Trong trường hợp này bên sử dụng dịch vụ sẽ được bồi thường tài chính theo tỷ lệ.
 7. Điều kiện hủy bài học
  1. Bên sử dụng dịch vụ không có quyền hủy buổi học.
  2. Nếu buổi học không được thực hiện vì lý do rào cản từ phía giảng viên (ví dụ bị ốm), buổi học sẽ được bù sau khi hai bên thỏa thuận.
 8. Khiếu nại
  1. Nếu bên sử dụng dịch vụ không hài lòng với chất lượng dạy thì phải thông báo bằng văn bản cho bên cung cấp dịch vụ về việc này.
  2. Bên cung cấp dịch vụ có đặc quyền thẩm tra lại lý do của khiếu nại và đưa ra cách giải quyết cho bên sử dụng dịch vụ, thường là thay giảng viên.
  3. Bên cung cấp dịch vụ cam kết là sẽ giải quyết khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Việc khiếu nại cũng như giải quyết sai sót phải được thực hiện ngay, có nghĩa là trong vòng 3 tuần kể từ ngày có khiếu nại, nếu hai bên không thỏa thuận một hạn khác.
 9. Công nhận khiếu nại
  1. Những cản trở do bên sử dụng dịch vụ gây nên không được công nhận là lý do khiếu nại chính đáng. Thường là thay đổi thời gian, vì hoàn cảnh không thể đi học mà bên dịch sử dụng dịch vụ khi đăng ký đã có.
  2. Nếu tình trạng sức khỏe bị thay đổi đột ngột và bị ốm quá 6 tuần thì bên sử dụng dịch vụ có quyền tạm dừng học và chuyển phần tiền học phí tương đương sang kỳ khác. Bên sử dụng dịch vụ phải trình giấy bác sĩ (giấy ốm v.v.) trong khoảng thời gian ngắn nhất, tức là trong vòng 2 tuần kể từ ngày nghỉ học. Nếu bên sử dụng dịch vụ trình giấy bác sĩ muộn quá 2 tuần thì sẽ không được xem xét và điều này bên sử dụng dịch vụ đã biết rõ và hoàn toàn đồng ý.
  3. Bên cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nghĩa vụ theo đơn đặt dịch vụ nếu việc này xảy ra bất khả kháng.
  4. Việc bên cung cấp dịch vụ hủy giờ hcj cũng không phải là lý do khiếu nại chính đáng. Tuy nhiên bên cung cấp dịch vụ sẽ phải bù giờ học.
 10. Dữ liệu cá nhân của bên sử dụng dịch vụ
  1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bên sử dụng dịch vụ là cá thể được chiểu theo quy định về bảo vệ cá nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc sử dụng tự do những dữ liệu này và về việc hủy quy định số 95/46/ES (quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiếp theo là „GDPR“) của Nghị viện và Hội đồng châu Âu số 2016/679 từ ngày 27/4/2016.
  2. Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp đồng dạy học bên tham gia bao giờ cũng được thông báo là dữ liệu cá nhân của mình sẽ được tổ chức South East Asia – liaison, z.s với mục đích thực hiện hợp đồng. Chỉ những dữ liệu sau là được xử lý: tên, họ, ngày sinh, số điện thoại và với mục đích là đăng ký và để lưu hồ sơ những người tham gia hoặc nếu cần thiết để cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học hoặc chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Nếu bên sử dụng dịch vụ muốn gửi chứng nhận hoặc chứng chỉ về hoàn thành khóa học thì địa chỉ của người này cũng sẽ được ghi một lần, tuy nhiên dữ liệu này sẽ không được lưu lại ở bất kỳ đâu. Nếu cha/mẹ thanh toán học phí cho con mình, dữ liệu của cha/mẹ và con sẽ được lưu lại để khi cần thiết có thể liên lạc và lập phiếu thu.
  3. Những dữ liệu cá nhân nêu trên cũng như những dữ liệu như kiểm tra đạt yêu cầu, nếu được xử lý, sẽ được lưu lại lâu để theo dõi kết quả của từng học viên cũng như để so sánh kết quả học tập. Tuy nhiên dữ liệu thống kê riêng chỉ có bên cung cấp dịch vụ có mà bên cung cấp dịch vụ có thể chỉ cung cấp cho bên sử dụng dịch vụ trên cơ sở bên sử dụng dịch vụ yêu cầu bằng văn bản. Ngoài ra kết quả sẽ được công khai chỉ trong hình thức tổng hoặc chỉ với mục đích quảng bá hoặc chứng minh kết quả cho các cơ quan thứ 3.
  4. Người tham gia sẽ được thông báo về danh tính, liên lạc của người quản lý, thời gian mà dữ liệu cá nhân được xử lý và trong khuôn khổ ký hợp đồng người tham gia sẽ luôn được thông báo về quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo GDPR, tức là quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân (theo điều 15 GDPR), quyền sửa, xóa dữ liệu cá nhân (điều 16 và 17 GDPR), quyền yêu cầu hạn chế xử lý (điều 18 GDPR) cũng như là quyền về giao chuyển được dữ liệu (điều 20 GDPR). Người tham gia cũng được thông báo về mình được quyền kiến nghị hoặc khiếu nại tại Cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  5. Trong trường hợp ký hợp đồng học thì cơ sở pháp lý cơ bản của việc xử lý là điều 6 khoản 1 mục b) GDPR (dữ liệu cá nhân cơ bản cần thiết để thực hiện hợp đồng) và sự đồng ý cho xử lý dữ liệu cá nhân (gọi tắt là „đồng ý“) không được yêu cầu.
  6. Khi thực hiện hợp đồng bên cung cấp dịch vụ có quyền liên hệ với người tham gia qua địa chỉ email, facebook hoặc điện thoại nếu bên sử dụng dịch vụ tự nguyện cung cấp trong Đơn đặt dịch vụ - đơn đăng ký ràng buộc khi ký.
  7. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý ở dạng điện tử hoặc văn bản in. Người quản lý dữ liệu cá nhân là tổ chức South East Asia – liaison, z.s., IČ: 26650525, trụ sở Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice.
  8. Dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp cho bên sử dụng dịch vụ bằng hình thức chứng nhận đã hoàn thành hoặc đã tham gia khóa học tiếng mà bên sử dụng dịch vụ yêu cầu bằng văn bản và ký trước mặt bên cung cấp dịch vụ.
  9. Bên cung cấp dịch vụ cũng có thể cấp chứng nhận theo điều 10.8 cho kế toán viên/công ty kế toán của mình để làm kế toán hoặc cho các cơ quan công quyền mà trước nhất là Bộ tài chính và các cơ quan kiểm tra khác, ví dụ như Bộ nội vụ CH Séc và các cơ quan trực thuộc Bộ (Cánh sát CH Séc, Vụ chính sách tị nạn và di trú v.v.), ngoài ra cho các trường học, trường mẫu giáo nếu những trường này có đơn yêu cầu đến bên cung cấp dịch vụ.
 11. Quy định cuối
  1. Nếu những điều kiện kinh doanh này hoặc những điều khoản của các bên không quy định khác thì quan hệ giữa các bên tương quan sẽ được chiểu theo quy định pháp lý của Séc, đặc biệt là các quy định trực thuộc của bộ luật dân sự hiện hành số 89/2012.
  2. Nội dung của các điều khoản này là ràng buộc cho các bên hữu quan.
  3. Bên cung cấp dịch vụ có thể đơn phương điều chỉnh những điều kiện này ở mức chấp nhận được, nếu thông báo cho người tham gia biết trước và cho người này một khoảng thời gian đủ để chấm dứt hợp đồng theo điều 1752 của bộ luật dân sự.
  4. Các điều khoản này có giá trị từ ngày 1/1/2019.
©P.S.