English version English version

Úvodní stránka / Nabídka / Mediace, facilitace a vyjednávání

Mediace, facilitace a vyjednávání

Mediace, facilitace, vyjednávání: řešení konfliktů a problémů s pomocí prostředníka

 • v této oblasti působí Mgr. Jiří Kocourek jako akreditovaný mediátor a lektor Asociace mediátorů České Republiky;
 • nabízíme řešení zdlouhavých či těžko řešitelných osobních sporů či pracovních problémů za přítomnosti odborníka na vyjednávání (mediátora a facilitátora, vyjednavače), který může řešení usnadnit bez toho, aniž by strany sporu či členové týmu ztratili svou plnou odpovědnost za vzniklé řešení;
 • moderování kulatých stolů podporujících diskusi zástupců různých institucí či sociálních skupin na různá témata;
 • mediaci provádíme v oblasti občanské, rodinné, komunitní, podnikové, zaměstnání a interkulturní;
 • nabízíme setkání stran na neutrální půdě;
 • nabízíme podporu efektivní komunikace, profesionální jednání, nestrannost, spolehlivost, mlčenlivost a nezávislost mediátorů;
 • řídíme se etickým kodexem mediátora AMČR.
Řešíte již dlouho osobní spor s druhou stranou, který stále nevede k přijatelnému řešení, a to například ani soudní cestou?
Máte zájem o iniciování první schůzky mezi subjekty, které se dosud nesetkaly, nebo o tématu, které dosud nebylo diskutováno?
Máte zájem diskutovat o ožehavém či složitém tématu?
Potřebujete vyjednávat se skupinou, ale brání Vám v tom např. Vaše předchozí negativní zkušenosti?

Využijte našich možností a kontaktů...

Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktu pomocí prostředníka, který umožňuje dvěma stranám vyřešit konflikt důstojně a efektivně tak, aby zúčastněné strany měly plnou odpovědnost za dohodnutá řešení. Mezi výhody mediace patří (například v porovnání se soudním řízením) daleko nižší časové i finanční náklady, hledání řešení, které vyhovuje oběma stranám.

Mediátor je odborníkem na vyjednávání, který svými dovednostmi a s ohledem na obě dvě strany vytváří podmínky důstojného, nestranného a efektivního jednání, jehož výsledkem může být dohoda přijatelná pro obě zúčastněné strany. Jako profesionál dbá mediátor na průběh celé mediace, na její procesní a komunikační stránku. Nabízí a otevírá prostor pro společné jednání, nové pohledy na věc a dohodu.

Zájem o mediaci může projevit buď jedna či obě strany osobního sporu či pracovního problému zároveň. Mediátor s nimi nejprve sjedná konkrétní podmínky mediace a seznámí je se základními informacemi o celém procesu. Následuje sjednání termínu a místa prvního společného setkání obou stran a mediátora. K mediačnímu procesu obě strany přistupují dobrovolně a s vědomím toho, že za svá rozhodnutí ponesou plnou zodpovědnost. Délka mediace se odvíjí od konkrétního průběhu procesu. Rozhodně však netrvá kratší dobu než tři hodiny. V některých fázích procesu je možné, že si meditáor vyžádá dočasně oddělené jednání s každou stranou zvlášť.

Mediátor nejprve vyslechne zúčastněné strany, klade jim doplňující otázky tak, aby mohl komplexně pochopit předmět a příčiny konfliktu resp. postoje a záměry zúčastněných stran. Strany následně komunikují spolu, přičemž mediátor nestranně zajišťuje pro každou stranu vyvážené podmínky a dostatečný prostor pro vyjádření vlastních stanovisek a pocitů. Cílem mediace je uzavření přijatelné dohody zúčastněných stran za pomoci mediátora.

V případě potřeby mohou být přítomni dva mediátoři. Mediátoři ručí za mlčenlivost vztahující se na celý proces mediace.

Základní vybraná dostupná literatura v češtině:
 • Holá, L., 2003: Mediace způsob řešení mezilidských konfliktů. Grada, Praha.
 • Janata J., 1999: Agrese tolerance a intolerance. Grada, Praha.
 • Křivohlavý, J., 2002: Konflikty mezi lidmi. Portál, Praha.
 • Plamínek, J., 1994: Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Argo, Praha.
 • Riskin, L., L. (a kol.), 1996: Mediace aneb jak řešit konflikty. Pallata, Praha.
 • Šišková, T., 2012: Facilitativní mediace. Portál, Praha.

 

Facilitace

Facilitace je hromadné řešení pracovních a dalších porad či odborných diskusí pomocí prostředníka, odborníka na vyjednávání. Je vhodné ji využívat zejména v různorodém kolektivu osob, které přistupují k řešení problému z velmi rozdílných východisek, při řešení složitějších problémů, při jednání osob, které se doposud nesetkaly apod. Podle náročnosti procesu se facilitace může zúčastnit i více facilitátorů.

Facilitátor dohlíží na důstojný a efektivní průběh jednání, zaznamenává jeho společné závěry. Výrazně může přispět k otevření nových prostorů pro řešení, které je možné nalézt jen díky společnému jednání.

Zajímavé odkazy:
©P.S.