Úvodní stránka / Nabídka / Strategické poradenství a vzdělávání

Strategické poradenství a vzdělávání

Základní kompetence práce v sociologickém aplikovaném výzkumu

Organizacím i jedincům nabízíme interaktivní školení, na kterých posluchač získá základní kompetence pro práci s výsledky výzkumů, přípravu výzkumu a jeho zadání, strategickém plánování výzkumu. Vzdělávání je vhodné pro organizace, před kterými stojí zjišťování dat v terénu, se kterými dosud nepracovali za účelem aplikace získaných dat při jejich práci. V rámci seminářů je možné také zařadit asistovaná příprava a zpracování dat, tedy již ze semináře vzejde jednoduchý výstup, na kterém si všichni vyzkouší, jak výzkum funguje a k čemu je možné ho využít, jak ho zadat apod.

Co nabízíme:
 • vytvoření seminářů na míru na základě dlouholetých zkušeností;
 • připravíme vás na realizaci výzkumného šetření a budeme ho s vámi realizovat;
 • získáte základní povědomí o tom, jak připravit a realizovat aplikovaný sociologický výzkum, jak pracovat se získanými daty.
Máte realizovat sběr dat a nevíte jak nato? Dosud jste nic takového s Vašimi zaměstnanci nedělali?
Potřebujete analyzovat a interpretovat výzkumná data a připravit se na to?
Rádi byste realizovali aplikovaný výzkum ve vaší organizaci a chtěli byste se na něm přímo aktivně podílet?
Potřebujete zadat sociologický výzkum a nevíte, jak na to?
Základní osnova (je možné libovolně měnit)
 • úvod do sociologie
 • úvod do problematiky jedince a skupiny
 • aplikovaný sociologický výzkum
 • zvážení motivace, využitelnosti a potřebnosti výzkumu
 • základní analýzy potřebné k přípravě výzkumu
 • příprava výzkumného šetření (cíle, specifické cíle, témata, ekonomická omezení, strategie, témata, operacionalizace, metody, techniky, cílová skupina, výběr vzorku ...)
 • referenční rámec
 • základní přehled technik
 • výběr vzorku
 • od cíle k otázce, proměnné a znaku
 • systémové dotazování v sociálních vědách
 • anketa, dotazník, pozorování, rozhovory, expertní skupiny, sekundární analýza, obsahová analýza
 • příprava zpracování dat
 • organizace výzkumu
 • zpracování dat
 • základy statistiky
 • znázornění dat
 • interpretace dat
 • závěrečná zpráva.
 • Využijte našich možností a zkušeností...

  Možnosti využití sociologie v organizaci

  Naše služby jsou určeny především organizacím, které chápou svou existenci jako komplexní systém, který je třeba vést na základě validních vypovídajících dat také s ohledem na vnitřní sociální klima a potenciál lidských zdrojů. Dále pro organizace, které vidí smysl v tom, aby spolupracovníci v organizaci cítili odpovědnost za své činy a rozhodnutí a aktivně přistupovali k řešení pracovních i osobních sporů vzniklých v rámci organizace, aby organizace nebyla jen součtem různorodých jednotlivců, aby efektivně a důstojně řešila vzniklé problémy. Vzdělávání, poradenství a asistenci nabízíme zejména v oblasti efektivního řízení lidských zdrojů, efektivní komunikace a pracovního jednání, monitoringu sociálních vztahů v organizaci a personálního managementu. Nabízíme rovněž mediační a facilitační služby a aplikovaný výzkum v rámci organizace.

  Co nabízíme:
  • poradenství, asistenci či prostřednictví řešení konfliktů (osobních sporů či pracovních problémů) v prostředí vaší organizace;
  • vzdělávání v oblasti možností využití sociologie v organizaci (metody jednání, možnost využití aplikovaného výzkumu, strategické plánování v oblasti lidských vztahů);
  • poradenství a realizaci aplikovaného sociologického výzkumu ve spolupráci s vaší organizací.
  Potřebujete efektivněji řešit či dořešit konflikty ve vaší organizaci a rádi byste využili ve vaší organizaci metod řešení konfliktu pomocí prostředníka (vyjednávání, mediace, facilitace)?
  Rádi byste rozšířili možnosti efektivního řízení vaší organizace s pomocí sociologických metod?
  Rádi byste realizovali aplikovaný výzkum ve vaší organizaci a chtěli byste se na něm přímo aktivně podílet?
  Potřebujete přemýšlet o tom, jak vaše organizace může využít sociologický výzkum klientů apod.?

  Využijte našich možností a zkušeností...

  Vstup a působení organizace ve Vietnamu

  Podnikání v prostředí jiných kultur klade na organizace vyšší nároky téměř ve všech oblastech managementu (strategickém plánování a rozhodování, obchodní a strategické jednání, personální management, studium legislativy, využívání finančních, materiálních a dalších zdrojů apod.) Zvýšené nároky jsou dány odlišnostmi přírodního a kulturního prostředí (specifika zdrojů, odlišné hodnoty, komunikační styl, motivace, pracovní zvyklosti, tradice řízení, legislativa apod.). Podnikatelé, kteří zamýšlejí udržet se v novém prostředí delší dobu, se musí nutně na vstup do takového prostředí odborně připravit, získat konkrétní informace o fungování nového prostředí. Součástí našeho týmu jsou Češi i Vietnamci, kteří mají s pobytem ve Vietnamu a podnikáním zkušenosti. Studovali na vietnamských a českých univerzitách, zabývají se problematikou vietnamského hospodářství a interkulturní problematikou. Svými zkušenostmi, kontakty a nabídkou mohou přispět takovým firmám, které se snaží vstoupit na vietnamský trh s úmyslem dlouhodobě, efektivně (avšak také eticky) podnikat ve Vietnamu popřípadě zde zaměstnávat domácí pracovníky, firmám, které mají v úmyslu získat vstupem do nového prostředí také komparativní výhody tímto prostředím poskytované, firmám, které vůči novému prostředí budou otevřené.

  Co nabízíme:
  • v případě, že má organizace zájem o samostudium, můžeme doporučit určité zdroje informací, upozornit na vybrané důležité oblasti;
  • v případě, že se organizace chce reálně připravovat na cestu do Vietnamu, mohli bychom poskytnout konzultace, semináře, školení;
  • v případě, že potřebuje asistenci v ČR, můžeme nabídnout překladatelskou a tlumočnickou činnost, poradenství;
  • v případě zájmu o asistenci ve VN můžeme poskytnout průvodcovskou, překladatelskou, tlumočnickou a poradenskou činnost a asistenci, můžeme napomoci shánění vhodného obchodního zástupce firmy ve VN;
  • můžeme poskytovat jiné obecnější poradenství v oblasti využití sociologie a dalších společenských věd v řízení firmy (metody, techniky, vzdělávání) - viz výše.
  Potřebujete se připravit na cestu do Vietnamu?
  Potřebujete efektivně vyjednávat s vietnamskými zástupci, spolupracovníky, zaměstnanci?
  Potřebujete nashromáždit potřebné strategické informace o vietnamském společenském prostředí?
  Potřebujete získat základní informace o vietnamské ekonomice?
  Potřebujete asistenci prostředníka, překladatele či tlumočníka?
  Chcete se naučit základy vietnamštiny pro podnikatele?
  Uvítáte výuku a semináře na vašem pracovišti?

  Využijte našich možností a zkušeností...

  Nabízené činnosti:
  • překlady z vietnamštiny do češtiny a naopak;
  • tlumočení oběma směry;
  • kurzy základů vietnamštiny;
  • vzdělávání ve třech hlavních oblastech:
   • základní vstupní informace a dovednosti;
   • strategická příprava na vyjednávání ve Vietnamu;
   • základní informace o vietnamském hospodářství;
  • asistujeme jako průvodci či zprostředkovatelé (je možné i v ČR i ve VN);
  • další poradenství v oblasti využití sociologie v řízení organizace.
  Důležité poznámky:

  Konkrétní podmínky a potenciál našeho týmu je vždy nutné aktuálně prodiskutovat.

  Většinou docházíme přímo na vaše pracoviště.

  Přímo nabízíme tým nezávislých odborníků, možnosti využít spolupracovníka ve Vietnamu.

  Člen našeho týmu je držitelem certifikátu o jazykové zkoušce, který je nutný pro soudní tlumočení, další člen složil státní zkoušky z vietnamštiny.

  Máme zkušenosti a vzdělání v oblasti interkulturní problematiky, vyjednávání a aplikované sociologie, personálního managementu, ekonomie.

  V našem týmu působí Češi i Vietnamci.

  Neposkytujeme informace týkající se přímých obchodních kontaktů, neobchodujeme, můžeme být jen prostředníky a průvodci firmy. Neneseme odpovědnost za rozhodnutí firmy.

  Struktura vzdělávacích témat:
  • základní vstupní informace a dovednosti:
   • informace o možnostech a podmínkách cesty do Vietnamu;
   • informace o podmínkách pobytu ve Vietnamu;
   • kurzy základů vietnamštiny pro podnikatele;
   • základní klasické informace o vietnamském prostředí.
  • strategická příprava na vyjednávání ve Vietnamu:
   • interkulturní komunikace ve Vietnamu;
   • strategie vyjednávání ve Vietnamu;
   • klima vietnamské společnosti.
  • základní informace o vietnamském hospodářství:
   • základní informace o vietnamském hospodářství;
   • základní informace o vietnamské legislativě;
   • možnosti využití personálního managementu ve Vietnamu.
©P.S.